Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PMU&Derma Studio (Gaube Kosmetik NL)


1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PMU&Derma studio worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PMU&Derma studio ingeschakelden en de tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PMU&Derma studio gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd en u wilt deze retourneren, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mee te delen aan PMU&Derma studio. 


3. Prijzen/Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen van PMU&Derma studio zijn vrijblijvend en PMU&Derma studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief  BTW en exclusief verzendkosten


4. Betalingen 

4.1 Overschrijving via ING bankrekeningnummer: t.n.v. S Sabur, tevens u ordernummer vermelden, deze vindt u op de or U kunt bij ons betalen via overboeking, Ideal, DIRECT-banking,MisterCash, Paypal, MasterCard, American Express, Visa.

4.2 Contant bij afhalen producten

4.3 BTW nummer: NL254071247B01

4.4 KvK nummer: 67086381


5. Levering

5.1 De door PMU&Derma studio opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PMU&Derma studio verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u PMU&Derma studio daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PMU&Derma studio de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan te melden bij PMU&Derma studio voor het retourneren. Na het aanmelden heeft u nogmaals 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en PMU&Derma studio (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is PMU&Derma studio niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van PMU&Derma studio.

8.2 De administratie van PMU&Derma studio  geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PMU&Derma studio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PMU&Derma studio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PMU&Derma studio kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


10. Diversen

10.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PMU&Derma studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PMU&Derma studio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 PMU&Derma studio is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland